Ekonomika 

Založení s.r.o. – existence společnosti netrvá věčně

Založení s.r.o. nese sebou mnoho zákonných i nezákonných povinností. Také samotné podnikání je velmi zodpovědná činnost a ne všem se podaří uspět. Jak lze po neúspěšném podnikání postupovat, to si popíšeme v tomto článku.

Založení s.r.o. a její možný konec

V některých případech se stane, že náš podnikatelský záměr nevyjde a založená s.r.o. nefunguje podle našich představ. Ať je důvodem cokoli, nastává otázka jaké učinit další kroky k odvrácení této situace. Je několik možných řešení. Změníme strategii podnikání, společnost prodáme nebo společnost zákonnými prostředky zlikvidujeme. A jak se při takové likvidaci postupuje, si popíšeme v následujících řádcích a ukážeme zde.

Kdo může společnost s.r.o. zrušit

Společnost s.r.o. může přistoupit ke svému zrušení rozhodnutím svého orgánu, což bývá například valná hromada. Společnost s.r.o. však může být zrušena i na základě soudního rozhodnutí. Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která prokáže právní zájem, zrušit společnost likvidací.

Obecné poznatky k likvidaci s.r.o. a ostatních obchodních společností

Likvidace obchodní společnosti nebo družstva je závěrečnou vlastnickou transakcí. Představuje ukončení její existence a ukončení podnikání společníků ve společnosti. Likvidace se nemůže odehrát jednorázově, ale jako všechny vlastnické transakce je procesem, který může trvat různě dlouhou dobu v závislosti na velikosti společnosti, charakteru její činnosti a struktuře aktivit a závazků. Začíná rozhodnutím o zrušení obchodní společnosti likvidací, pokračuje postupným ukončováním činnosti, efektivním použitím aktiv tak, aby mohly být včas uhrazeny všechny závazky, a končí rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky zanikající společnosti. Poté následuje výmaz zlikvidované obchodní společnosti z Obchodního rejstříku a tím i právní zánik subjektu jako takového.

Postup likvidace společnosti s.r.o.

Likvidace obchodní společnosti je vlastnickou transakcí mimo rámec běžného hospodaření. V tomto případě se jedná o ukončení běžného hospodaření a o závěrečné vypořádání společníků ze zůstatku majetkové podstaty společnosti, tedy z likvidačního zůstatku. Celý proces podléhá ustanovení Nového občanského zákoníku. Společnost vstupuje do likvidace dnem, ve kterém byl dán podnět k likvidaci. Její vstup do likvidace se zapisuje do Obchodního rejstříku. Po dobu likvidace společnost používá u jména dovětek „ v likvidaci“. Se vstupem do likvidace je jmenován likvidátor. Likvidátor přebírá funkce statutárního orgánu ve vztahu k hospodaření společnosti v likvidaci a ve vztahu k třetím osobám, státním orgánům a podobně. Vztah mezi společností a likvidátorem je upraven mandátní smlouvou. Pokud by na tuto funkci byla uzavřena běžná pracovní smlouva, byla by neplatná. Likvidátorovi náleží za jeho činnost odměna, která je smluvně dohodnuta s orgánem společnosti, který likvidátora jmenoval. Osoba likvidátora se zapisuje do Obchodního rejstříku. Postavení likvidátora má své zákonné atributy, které naleznete v tomto článku.

Hlavní činnost likvidátora společnosti s.r.o.

Likvidátor činí potřebné kroky k likvidaci společnosti. Dokončuje rozpracované zakázky, inkasuje pohledávky, hradí závazky a utlumuje její činnost. Likvidátor může uzavírat jen takové smlouvy, které směřují k její likvidaci. Zastupuje společnost při jednáních s věřiteli a dlužníky, zaměstnanci a státními orgány. Jedná ve věcech zápisu v Obchodním rejstříku. Jestliže by likvidátor v průběhu likvidace zjistil její předlužení, musí podat návrh na prohlášení konkursu na majetek likvidované společnosti.

Povinnost likvidátora

Likvidátor má následující povinnosti:

  • Oznámit vstup společnosti do likvidace všem věřitelům.
  • Zveřejnit rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací v obchodním věstníku, a to nejméně dvakrát s dvoutýdenním odstupem.
  • Musí vyzvat věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší tří měsíců.
  • Sestavit ke dni vstupu do likvidace „Zahajovací likvidační rozvahu“. Ta musí navazovat na mimořádnou účetní závěrku sestavenou statutárním orgánem ke dni, který předchází vstupu společnosti do likvidace.
  • Likvidátor je povinen zaslat každému společníkovi soupis jmění, tj. majetku a závazků ke dni vstupu do likvidace, pokud o to společník požádá.

Po provedení všech úkonů nutných pro likvidaci, sestaví zprávu o průběhu likvidace včetně mimořádné účetní závěrky a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky.

Related posts

Leave a Comment